Yoghurt Chicken

Cooked Yoghurt Chicken for S tonight! Happpyyyyyy! :)

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket